Skeppsfakta

Fakta om Helga Holm

Fyndet

Åren 1979-80 pågick i Stockholm en stor arkeologisk utgrävning. Utgrävningsområdet utgjordes av den s.k. ”Riksgropen” framför det gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen. Bland de många fynden var bl.a. 11 båtar, daterade till 13-1600-tal. En av dessa, båt nr. 5, har nu återuppstått i form av Sveriges första fullskalerekonstruktion av ett medeltida skepp.

Båt 5 påträffades förlist i strandkanten i sundet mellan de två öar som Helgeandsholmen bestod av under medeltiden, och kan dateras till tiden omkring 1325. De bevarade delarna visar bl.a. att båten varit riggad och haft plats för åtta par roddare. Båten blev ej mindre intressant då den trots dateringen till medeltid delvis var av vikingatida karaktär. Båten har tolkats som ett bevakning eller krigsskepp, ett rimligt antagande då den bl.a. har minimalt lastutrymme.

Båt 5 i riksgropen

Bevarad längd: 18m, huvudsakligen styrbords sida
Antal spant: 17 st
Köl: T-köl, bevarad längd 15m i två delar
Stävar: Akter rak, förstäven troligen rak
Styrsystem: Stävroder
Roddplatser: 16st (8 par). Håarna på styrbords sida hittade på ursprunglig plats.
Träslag: Furu, undantag någon hå i ek.
Riggningsspår: Del av kölsvin, tågvirke, 8 runda hål, parvis placerade i styrbords sjunde bord (avsedda för vantstroppar). Dubbel tvärbalk över kölsvinet.
Datering: 1285 – 1345 enligt fem dendrokronologiska prover, kölsvinet till 1316 – 17. Stratigrafiskt och skeppstekniskt daterad till 1300 – 1350.
Funktion: Någon form av bevaknings- eller krigsskepp.

Rekonstruktionen
Idén att bygga en replik av båt 5 fick man i samband med planeringen av den stora vikingautställningen på Historiska museet i Stockholm 1981. Tidningen Dagens Nyheter erbjöd sig att bekosta byggandet av ett vikingaskepp, men på grund av olika anledningar (bl.a. avsaknad av lämpligt svenskt originalmaterial) valdes istället den medeltida båten nr. 5.

Marinarkeologen Björn Varenius från utgrävningen vid Helgeandsholmen ansvarade för upprättandet av en rekonstruktionsritning. Till båtbyggare utsågs Börje Andersson, träbåtsbyggare från Roslags-Kulla i Roslagen. I samband med rekonstruktionen av båten utfördes en rigg- och segelrekonstruktion av bröderna Bent och Erik Andersen från Vikingeskibshallen i Roskilde. Båten blev ej färdig till Vikingautställningen 1981 utan sjösattes först 1983.

Efter en namntävling i Dagens Nyheter döptes hon till Helga Holm. Därefter skänktes båten till Sjöhistoriska och Historiska museet som hälftenägare i fartyget. Dessa har sedermera skänkt Helga till den grupp som under årens lopp seglat och arbetat med skeppet, och som i och med detta bildade föreningen Projekt Helga Holm. Föreningen bytte 1996 namn till ‘Föreningen Medeltidsskeppet Helga Holm’. Skeppet har sedan 1988 Bosö Båtklubb som hemmahamn.

Helga Holm

Längd: 22.5m
Bredd: 3.4m
Djupgående: 0.4-0.5m
Deplacement: 4 ton (ca 5 ton fullt riggad)
Masthöjd: 11.5m
Segel: Råsegel på 60kvm
Träslag: Skrov av furu, intimmer av furu och gran, håar av ek.
Rigg: Konsthampa
Roddare: 16st (8 par)
Besättning: ca 20 personer
Annons